VIPA teikia lengvatines paskolas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.

Lietuvoje finansinės priemonės infrastruktūrai buvo pradėtos įgyvendinti siekiant atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. 2009 metais buvo įsteigtas JESSICA Kontroliuojantysis fondas (JESSICA KF), valdomas Europos investicijų banko, VIPA paskirta finansinis tarpininkas. Remiantis sėkminga JESSICA KF įgyvendinimo patirtimi bei įvertinus visus finansinių priemonių privalumus 2014-2020 m. periodu apsispręsta plėsti finansinių priemonių taikymą ir  panaudojant 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšas įsteigtas Daugiabučių namų modernizavimo fondas (DNMF), finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. DNMF yra sukurtas siekiant padengti smarkiai išaugusią paklausą ir užtikrinti daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimo tęstinumą. VIPA yra paskirta DNMF valdytoja. Atsižvelgiant į tai, kad susidomėjimas daugiabučių namų atnaujinimu vis dar išlieka ženklus, 2017 m. gegužės 10 d. VIPA pasirašė sutartį su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB). Siekiant užtikrinti šio proceso tęstinumą, 2018 m. balandžio  30 d. LR Finansų ministerija ir VIPA pasirašė sutartį dėl 68 mln. valstybės perskolinamos paskolos suteikimo DNMF, iš kurio teikiant lengvatines paskolas, toliau bus finansuojamas daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas). Valstybės perskolinamoji paskola VIPA yra suteikta iki 10 metų išplatinus vertybinius popierius – žaliąsias obligacijas.

Su Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo lengvatinių paskolų teikimo tvarkos aprašu bei kitais aktualiais dokumentais galite susipažinti paspaudę ant šios nuorodos.

Nuo 2019 m. gegužės 1 d. VIPA sustabdė paraiškų dėl lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) priėmimą.

Dėl išsamesnės informacijos lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti teikimo prašome kreiptis telefonais (8 5) 261 5833, (8 5) 204 1586 bei el. paštu daugiabuciai@vipa.lt.

Teisės aktai:

-Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
-Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas;
-Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213;
-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“;
-Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677;
-Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;
-Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
-Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas;
-Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. Nr. įsakymu Nr. D1-174/A1-116;
-Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186;
-Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603;
-Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-71;
-Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351;
-Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. D1-674;
-Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1047;
-Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1034;
-Statybos techninis reglamentas STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-972;
-Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214;
-Energijos efektyvumo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 4-270.

Finansuojami projektai:

1. Informaciją apie nuo 2017 m. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo (DNMF) suteiktas lengvatines paskolas rasite paspaudę ant šios nuorodos;
2. Informaciją apie 2015 – 2016 m. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo (DNMF) suteiktas lengvatines paskolas paspaudę ant šios nuorodos;
3. Informaciją apie 2013 – 2014 m. JESSICA fondo suteiktas lengvatines paskolas paspaudę ant šios nuorodos.