APIE MUS


APIE BENDROVĘ

UAB „Tavo pastogė“ Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruota 1992 m. gegužės 24 d., reorganizavus valstybinę butų ūkio įmonę. Bendrovė yra 64-ių daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius. Bendras administruojamų namų plotas sudaro 173708 kv. m..

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 7279,58 Eur. (septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt devyni eurai 58 eurocentai) kuris padalintas į 2282 (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt dvi) paprastąsias vardines 3,19 Eur. (trys eurai devyniolika eurocentų) nominalios vertės akcijas.

Procentinė sudėtis: 78 proc. akcijų (1781 vnt.) savininku yra Mažeikių rajono savivaldybė ir 22 proc. akcijų savininkai yra fiziniai asmenys.

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (Visuotinis susirinkimas) ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius (Direktorius), ir jo pavaduotojas (Pavaduotojai).

Bendrovė dukterinių įmonių neturi.Bendrovė nesupirko ir neperleido savų akcijų. Bendrovė nėra įsigijusi kitų bendrovių akcijų. Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

Bendrovės darbuotojų darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Bendrovės įstatais, vidaus darbo tvarkos reglamentu, pareigybinėmis instrukcijomis, direktoriaus įsakymais ir sprendimais.

Bendrovė planuoja toliau vykdyti iki šiol vykdytą veiklą, sieks rentabilumo ir akcininkų turtinių interesų tenkinimo.

VEIKLA

 • Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimas.

 • Šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūra.

 • Elektros įrenginių įrengimas ir priežiūra.

 • Vandentiekio ir kanalizacijos sistemų įrengimas ir priežiūra.

 • Pastatų konstrukcijų techninė priežiūra.

 • Mokėjimo paslaugą – pinigų perlaidas.

 • Reklamos paslaugų teikimas.

TIKSLAI

 • Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimas.

 • Perimti visus pastato savininko(ų) rūpesčius, susijusius su pastato priežiūra.

 • Užtikrinti darbo paslaugų kontrolę.

 • Operatyviai reaguoti į avarijas ir gedimus bet kuriuo paros metu.

 • Kokybiškai atlikti visus reikalingus darbus.

 • Teikti išsimokėjimą už atliktus darbus nuo 3 iki 10 mėnesių.

DIRBAME JUMS

cup of coffee near MacBook Pro
cup of coffee near MacBook Pro
 • UAB "Tavo pastogė" pagrindinė veikla apima daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastojo administravimo paslaugas.

 • Bendrovė atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.

 • UAB "Tavo pastogė" administracijos bei techninio skyriaus darbuotojai yra puikiai pasirengę operatyviai vykdyti kasdieninius pastatų priežiūros darbus. Administravimo ir priežiūros darbus organizuoja ir vykdo kompetentingi savo srities specialistai.

 • Bendrovė rūpinasi, kad būtų užtikrintas normalus daugiabučio namo funkcionavimas, parengia pastatą žiemai, atlieka visus reikiamus neatidėliotinus remonto darbus.

 • UAB „Tavo pastogė“ – kompetentingų darbuotojų komanda teikianti profesionalias administravimo paslaugas daugiabučių namų gyventojams.