MES ESAME ILGAAMŽIAI


APIE BENDROVĘ

UAB „Tavo pastogė“ Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruota 1992 m. gegužės 24 d., reorganizavus valstybinę butų ūkio įmonę. 2001 m. birželio 29 d. Mažeikių rajono valdybos sprendimu Nr. 298 bendrovė patvirtinta 52-iejų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriumi. Bendras administruojamų namų plotas sudaro 134 593 kv. m. arba 3051 butas.

DARBO NEBIJOME


VEIKLA

 • Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų  priežiūros administravimas;
 • Šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūra;
 • Elektros įrenginių įrengimas ir priežiūra;
 • Vandentiekio ir kanalizacijos sistemų įrengimas ir priežiūra;
 • Pastatų konstrukcijų techninė priežiūra;
 • Mokėjimo paslaugą – pinigų perlaidas;
 • Reklamos paslaugų teikimas.

KELIAME SAU AUKŠČIAUSIUS REIKALAVIMUS


TIKSLAI

 • perimti visus pastato savininko(ų) rūpesčius, susijusius su pastato priežiūra;
 • užtikrinti darbo paslaugų kontrolę;
 • operatyviai reaguoti į avarijas ir gedimus bet kuriuo paros metu;
 • kokybiškai atlikti visus reikalingus darbus;
 • teikti išsimokėjimą už atliktus darbus nuo 3 iki 10 mėnesių.

VISKO SIEKIAME SISTEMINGAI


VIZIJA

Būti patikimu ir geriausiu pasirinkimu esamiems ir būsimiems klientams, teikiant daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo bei su pastatų ir inžinerinių sistemų priežiūra susijusias paslaugas.

DIRBAME OPERATYVIAI


MISIJA

Operatyviai spręsti problemas susijusias su bendrosios nuosavybės administravimu bei pastatų ir inžinerinių sistemų priežiūra, siekiant sukurti patogią saugią ir jaukią aplinką mūsų klientams.

NUOLATOS TOBULĖJAME


STRATEGINĖS KRYPTYS

 • Siekti visapusiško savo klientų pasitenkinimo teikiant aukščiausios kokybės paslaugas.
 • Įgyvendinti teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų reikalavimus, apimančius daugiabučių ir kitų pastatų nuolatinę techninę priežiūrą ir administravimą, statybos ir remonto darbus.
 • Inicijuoti ir koordinuoti pastatų atnaujinimą, siekiant užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas gyventojams bei mažesnį energetinių resursų naudojimą.
 • Siekti būti saugiai dirbančia, aplinką tausojančia ir racionaliai išteklius naudojančia įmone.
 • Siekti pažangos stiprinant savo komandos kompetenciją ir motyvaciją bei diegiant inovatyvius veiklos valdymo sprendimus.

DIRBAME JUMS


PAPILDOMA INFORMACIJA

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 7279,58 Eur. (septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt devyni eurai 58 eurocentai) kuris padalintas į 2282 (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt dvi) paprastąsias vardines 3,19 Eur. (trys eurai devyniolika eurocentų) nominalios vertės akcijas.

Procentinė sudėtis: 78proc. akcijų (1781 vnt.) savininku yra Mažeikių rajono savivaldybė ir 22 proc. akcijų savininkai yra fiziniai asmenys.

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (Visuotinis susirinkimas), Bendrovės valdyba (Valdyba) ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius (Direktorius) ir jo pavaduotojas (pavaduotojai).

Bendrovė dukterinių įmonių neturi.
Bendrovė nesupirko ir neperleido savų akcijų.
Bendrovė nėra įsigijusi kitų bendrovių akcijų.
Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

Bendrovės darbuotojų darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Bendrovės įstatais, vidaus darbo tvarkos reglamentu, pareigybinėmis instrukcijomis, direktoriaus įsakymais ir sprendimais.

Bendrovė planuoja toliau vykdyti iki šiol vykdytą veiklą, sieks rentabilumo ir akcininkų turtinių interesų tenkinimo.

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020-11-27 sprendimu Nr. T1-307 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, veiklos tikslų nustatymo, veiklos rezultatų vertinimo, vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyti siektini Bendrovės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai:

Eil. Nr. Rodiklių grupės Rodiklių reikšmės Paaiškinimai
1. Efektyvumo rodikliai
1.1 Pardavimo pajamų, tenkančių vienam darbuotojui, stabilumas ir/ar didėjimas >= 0
2. Pelningumo rodikliai  
2.1. Grynasis pelningumas >3 proc. Grynasis pelningumas = grynasis pelnas/pardavimų pajamos)*100
3. Mokumo rodikliai 
3.1. Einamojo likvidumo koeficientas >= 1 Einamojo likvidumo koeficientas=Trumpalaikis turtas/per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
4. Sąnaudų lygio rodikliai
4.1 Veiklos sąnaudų lygis ≤ 15 proc. Veiklos sąnaudų lygis = veiklos sąnaudos/pardavimų pajamos*100
5. Papildomi rodikliai  
5.1. Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) < 60 dienų Pirkėjų įsiskolinimas*365/pardavimų pajamos