PATVIRTINTA

                                                                                                            UAB ,,Tavo pastogė“

                                                                                                            2019-11-27 valdybos posėdžio

                                                                                                            Protokolu Nr. 7

 

Skelbiama atranka uždarosios akcinės bendrovės „Tavo pastogė“ direktoriaus pareigoms užimti.

Uždarosios akcinės bendrovės ,,UAB Tavo pastogė“ valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 3 dalimi, 37¹ straipsniu, skelbia atranką uždarosios akcinės bendrovės ,,UAB Tavo pastogė“ direktoriaus pareigoms užimti.

1. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau – Pretendentai) privalo UAB „Tavo pastogė“ ( toliau – bendrovė) valdybai pateikti šiuos dokumentus valstybine kalba:
1.1. prašymą (forma pridedama);

1.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
1.3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei aukštasis mokslas įgytas užsienyje – Studijų kokybės vertinimo centro dokumento kopiją, nustatančią užsienio kvalifikacijos akademinę vertę, siekiat dirbti Lietuvos Respublikoje);

1.4. darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (darbo sutarties, įsakymo dėl paskyrimo į pareigas kopiją, SODROS išrašą ar kt.);

1.5. B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopiją;
1.6. gyvenimo aprašymą (CV);

1.7. pretendento anketą (forma pridedama);

1.8. pirminės bei antrinės atrankos reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas;
Pretendentai privalo šiuos dokumentus užklijuotame voke, ant kurio užrašyta „UAB „Tavo pastogė“ atrankai direktoriaus pareigoms užimti“, pristatyti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajį (107 kab., Laisvės g. 8) iki š. m. gruodžio 20 d. 16.00 val.

2. Pirminės atrankos reikalavimai Pretendentams į šias pareigas:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės ar verslo administravimo mokslo studijų krypčių išsilavinimą (magistro ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį);

2.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų nepertraukiamo darbo patirtį vadovaujančiose pareigose;

2.3. būti nepriekaištingos reputacijos (nebūti įtariamam ar pripažintam korupcinio ar turto iššvaistymo pobūdžio nusikalstamos veikos padarymu);

2.4. mokėti valstybinę kalbą;

2.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
2.5. būti pateikus 1 punkte nurodytus dokumentus.

3. Antrinės atrankos reikalavimai Pretendentams į šias pareigas:
3.1. išmanyti bendrovių valdymo ir organizavimo pagrindus;

3.2. išmanyti bendrovių strateginį finansinių išteklių valdymą bei vadybos apskaitą;

3.3. gebėti analizuoti bendrovių buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinius;
3.4. išmanyti uždarosios akcinės bendrovės UAB ,,Tavo pastogė“ teikiamų paslaugų ypatumus, darbo specifiką;

3.5. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus (darbdavių saugos darbe pažymėjimo turėjimas būtų privalumas);

3.6. komunikabilumas, dalykinio bendravimo įgūdžiai, derybiniai įgūdžiai, darbo organizavimo, socialinės psichologijos išmanymas;
3.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
3.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, raštvedybos reikalavimų išmanymas;
3.10. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių bendrovės veiklą išmanymas.

4. Pirminės atrankos metu tikrinamas Pretendentų atitikimas 2 punkto reikalavimams. Reikalavimus atitinkantys Pretendentai bus pakviesti dalyvauti antrinėje atrankoje el. paštu. Nepatekę į antrinę atranką pretendentai bus informuoti motyvuotu raštu, el. paštu.

5. Antrinės atrankos užduoties struktūra ir atsakymų vertinimas:
5.1. pretendentai į pokalbį kviečiami po vieną, pateikia asmens dokumento originalą, atrankos metu negali turėti jokių užrašų, teisės aktų, negali naudotis jokiomis elektroninėmis ar kt. priemonėmis (telefonu, kompiuteriu ir pan.);
5.2. užduočiai žodžiu atrankos dalyviams bus parengta dešimt vienodų klausimų, kiekvieno klausimo atsakymui skiriama iki 5 minučių, viso iki 50 minučių;
5.3. pokalbio metu bendrovės valdyba vertins Pretendentų privalumus, profesinę patirtį ir dalykines savybes;
5.4. pretendentų atsakymai vertinami balais nuo 1 iki 10. Pretendento surinkti balai sudedami ir dalijami iš dalyvavusių komisijos narių skaičiaus;

5.5. pokalbio eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka;

5.6. atrankos laimėtoju laikomas asmuo, surinkęs daugiausia balų, susumavus pokalbio metu surinktus balus. Jeigu keli atrankos dalyviai surenka vienodą balų skaičių, Pretendentams užduodami papildomi klausimai, laimėtoju skelbiamas asmuo, surinkęs daugiausiai balų iš papildomų klausimų.
5.7. valdyba turi teisę pareikalauti pateikti pristatytų dokumentų originalus;
5.8. pasibaigus atrankai, laimėtojas per 5 d. d. bus paskelbtas Mažeikių rajono savivaldybės tinklalapyje www.mazeikiai.lt;
5.9. jei su atrankos laimėtoju nesudaroma darbo sutartis, atranką laimėjusiu laikomas antras atranką praėjęs ir surinkęs daugiausia balų Pretendentas;
5.10. atrankos rezultatai ir Valdybos sprendimas įforminami protokolu. Protokolą pasirašo Valdybos pirmininkas ir sekretorius. Po laimėtojo paskelbimo, su protokolo išrašu turi teisę susipažinti visi atrankoje dalyvavę Pretendentai. Nesutinkantys su atrankos rezultatais Pretendentai per 3 d. d. gali kreiptis raštu į Valdybą.

Siūlomas darbo užmokestis 2093,30 Eur (neatskaičius mokesčių).

Pastaba:
Vadovaujantis korupcijos prevencijos įstatymu, bus kreipiamasi į STT dėl laimėjusio pretendento tinkamumo užimti UAB „Tavo pastogė“ direktoriaus pareigas.

Laimėjęs pretendentas turės atitikti Lietuvos banko priimtuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kadangi mokėjimo įstaigos, turinčios mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, vadovas negali būti laikomas tinkamu, jeigu jis atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 9 straipsnio 4 dalies sąlygų;

Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymu, taip pat bus kreipiamasi į Lietuvos banką dėl neprieštaravimo, kad laimėjęs pretendentas užimtų UAB „Tavo pastogė“ direktoriaus pareigas. Laimėjęs pretendentas privalės užpildyti ir pateikti bendrovei Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 ,,Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų nuostatų  2 priedą (klausimyną).

Išsamesnė informacija telefonu 8 656 43141.

Informacija apie bendrovę skelbiama internetinėje svetainėje www.tavopastoge.lt

——————————————–

Dokumentai:

Prašymo forma

Suderinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis